Types Of Godowns

Sl.No. Warehouse Type
Godown List
Sl.No. Warehouse Warehouse Code Capacity No of Godowns Address
1 AMC LOKESHWARAM BK1823 5000 1 AMC LOKESHWARAM
2 AMC JANNARAM BK2022 5000 1 AMC JANNARAM
3 MALLAPUR MALLAPOOR AMC 5000 5
4 AMC JHAMSARANGAPUR 5000 1 AMC JHAMSARANGAPUR
5 MATEGAM AMC MATEGAM 1665 3
6 AMC KESHAVAPATNAM BK0226 5000 1 AMC KESHAVAPATNAM
7 STATIONGHANPUR AMC BH2724 5000 1 AMC GHANPUR STN
8 AMC KONARAOPET BK2327 5000 1 AMC KONARAOPET
9 ALAMPUR AMC 5000 1
10 AMC KUNTALA BK0123 5000 1 AMC KUNTALA